Regulamin

Dane sprzedawcy
Oneness Sp. z o.o.
NIP: 5861885132
Adres: Ul. Władysława IV 46
81-395 Gdynia

§1. Postanowienia ogólne

 1. Gabinet medycyny naturalnej Oneness, jest przeznaczony jako miejsce w którym można poprawić swoją kondycję fizyczną jak i psychiczną. Na jego terenie obowiązują przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem https://oneness.pl, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Podstawowe definicje:
  a) Regulamin: niniejszy Regulamin Serwisu;
  b) Sprzedawca lub Usługodawca: Oneness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Oneness – Medycyna Naturlana. Przy ul. Władysława IV , 81-395 Gdynia, NIP 5861885132, REGON 191422508.
  c) Klient lub Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Serwisu. Klient lub Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
  d) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  e) Serwis: platforma informatyczno-informacyjna, dostępna pod adresem https://oneness.pl/promocja-na-masaz/, oferująca dostęp do Usług Elektronicznych, w tym Sklep online;
  f)Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
  g) Sklep: Usługa elektroniczna, Sklep internetowy, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym https://oneness.pl/masaz-gdynia/, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy następuje poza internetem;
  h) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, Klient uzyskuje dostęp do Produktów oraz gromadzone są informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
  i) Produkt – karnety na usługi świadczone przez sprzedawcę, produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy
  j) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Produktu;
  k) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Serwisie;
  l) Zamówienie – dyspozycja zakupu Produktu złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://oneness.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 6. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  – adres poczty elektronicznej: biuro@oneness.pl;
  – pod numerem telefonu: +48 667 724 777

   §2. Produkty

 1. Produkty stanowią karnety na różnego rodzaju masaże znajdujące się w ofercie Sprzedawcy.
 2. Szczegółowy opis oferowanych karnetów dostępny jest w Sklepie pod adresem https://oneness.pl/promocja-na-masaz/.
 3. Karnet jest formą płatności za usługi w Gabinecie medycyny naturalnej Oneness, w Gdyni.
 4. Karnet można wykorzystać podczas jednej wizyty w salonie, lub kilku wizyt po uprzednim uzgodnieniu tego z obsługą Salonu
 5. Posiadaczy Karnetów również obowiązuje zasada wcześniejszej rezerwacji zabiegów pod numerem telefonu +48 667 724 777, drogą mailową na adres biuro@oneness.pl lub osobiście.
 6. Karnet należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
 7. Karnet nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z karnetu, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
 8. Karnety ważne są przez 365 dni od dnia zakupu.
 9. Karnet zostaje uznany za zrealizowany w przypadku nie odwołania rezerwacji z 12h wyprzedzeniem.
 10. Niewykorzystana wartość karnetu nie podlega zwrotowi.
 11. Karnet można zrealizować codziennie w godzinach otwarcia gabinetu za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

  §3. Zakup karnetów – złożenie zamówienia

 1. Konto – Rejestracja Konta na stronie internetowej Serwisu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając wymagane oświadczenia. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
  1. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
  2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Dostęp do Produktów i Korzystanie z Produktów może wymagać posiadania Konta.
  3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta poprzez wybór usunięcia Konta lub przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@oneness.pl lub pisemnie na adres: ul. Władysława IV 46, 81-395 Gdynia. Rezygnacja z Konta oznaczać będzie utratę dostępu do Produktów i możliwości korzystania z Produktów, co do których wymagane jest posiadanie Konta.
 2. Klient w celu zakupu Usługi/karnetów musi wykonać następujące kroki:
  1. wybraną Usługę należy dodać do koszyka.
  2. Następnie kupujący wybiera metodę płatności za zamówienie (Operator Płatności: serwis tpay.coml), a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
  3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Klient zobowiązany jest uiścić całość opłaty za usługę z góry w momencie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  4. Usługodawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy za pośrednictwem wiadomości email.
 3. Termin realizacji Usługi jest wskazany w treści wybranej specyfikacji usługi.
 4. Jedyną formą płatności za Usługę jest płatność elektroniczna za pośrednictwem Operatora Płatności,, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Za pomocą karty płatniczej:
  2. Przelewem błyskawicznym,
 5. W przypadku chęci otrzymania Faktury VAT dla firm zarejestrowanych w Polsce kliknij w okienko Chcę otrzymać Fakturę VAT i wypełnij dane do Faktury VAT. Podaj prawidłowe dane i NIP
 6. Kupujący otrzyma fakturę VAT na swój adres email, jeżeli zaznaczy odpowiednią rubrykę w formularzu zamówienia.

  §4. Realizacja zamówienia

 1. Salony masażu czynne są od Poniedziałku do Piątku w godzinach pracy od 09:00 do 18:00.
 2. Umawianie wizyt w salonie jest możliwe poprzez kontakt: mailowy, telefoniczny lub sms w godzinach od 09:00 do 18:00.
 3. W salonie masażu, należy dostosować się do poleceń personelu.
 4. Klient może zarezerwować termin masażu, jednak rezerwacja traci moc, jeśli klient nie przybędzie na masaż w chwili, kiedy miało nastąpić jego rozpoczęcie. Klient może skorzystać z pozostałej umówionej godziny masażu, jednak uiści kwotę za całkowitą, umówioną jego całość – pełną kwotę umówionego masażu. Personel ma prawo do zmiany godzin umówionego masażu na 24 godziny przed jego realizacją informując o tym klienta drogą wskazaną w karcie klienta tj sms-em, telefonicznie lub e-mailem. Na masaż należy przyjść na 5 min przed godziną realizacji.
 5. Osoby korzystające z karnetu na masaże w promocyjnej cenie (1x 45zł = 45zł oraz 1x 80zł = 80zł) mogą umowiać się na masaże tylko w dni powszednie, to jest od poniedziałku to piątku. Soboty są wyłączone.
 6. Na czas masażu należy wyłączyć telefony komórkowe.
 7. Salon masażu nie przechowuję jak również nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste klienta.
 8. Personel zastrzega sobie prawo do przerwania masażu jeśli spotka się z niewłaściwym zachowaniem klienta. Wniesiona opłata nie zostanie zwrócona, jeśli złe zachowanie jest ze strony klienta.

  §5. Przeciwwskazania i ograniczenia

 1. Z usług masażu mogą korzystać osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie do 12 roku życia, wyłącznie pod opieką dorosłych a osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat, samodzielnie za pisemną zgodą rodziców.
 2. Zabiegi masażu są niedostępne dla: osób w stanie zażycia alkoholu lub narkotyków, kobiet w wysokiej ciąży oraz osób z przeciwwskazaniami do wykonywania masaży o których mowa w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 3. Przed rozpoczęciem masażu klient zobowiązany jest:
 • poinformować personel czy nie zachodzą okoliczności wykluczające udział klienta w zabiegu, o którym mowa w Regulaminie
 • poinformować personel o swojej aktualności fizycznej i psychicznej oraz stanie zdrowia, celem dostosowania techniki masażu, ograniczenia jego intensywności, pominięcia niektórych partii ciała, lub podjęciu decyzji o całkowitej rezygnacji z realizacji masażu spowodowanej złą kondycją zdrowotną klienta
 • okazać ewentualne skierowania od lekarza.
 1. Przeciwwskazania do wykonywania masażu:
 • stan podwyższonej temperatury, powyżej 38 stopni
 • silne osłabienie organizmu
 • zaburzenia krzepnięcia krwi
 • ostre stany zapalane (np. żył, stawów, ścięgien, jelit, nerek, opon mózgowych)
 • choroby zakaźne oraz wirusowe
 • rany otwarte oraz intensywne otarcia naskórka
 • choroby serca i układu krążenia
 • pierwsze dni stanu pourazowego (skręcenie, stłuczenie, naderwane mięśnie i ścięgna), złamania i świeże zrosty choroby układu nerwowego (epilepsja, udar, wylew, rwa kulszowa)
 • wszelkie choroby i urazy kręgosłupa
 • choroby kości – zaawansowana osteoporoza
 • zmiany skórne, choroby skóry w tym grzybice i zakażenia bakteryjne
 • cukrzyca niewyrównana, gruźlica
 • uszkodzenie móżdżku oraz zespół ogona końskiego
 • przerwanie ciągłości naskórka
 • zwłóknienie mięśni, operowane skoliozy
 • zakaz osobom ze złamaniami zaopatrzonego płytami metalowymi lub wkrętami
 • menstruacja, ostatni trymestr ciąży

  §5. Odstąpienie od Umowy
 1. Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę lub Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
 2. Do realizacji uprawnień, niezbędne jest, aby Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia. Oświadczenie może być przykładowo wysłane drogą elektroniczną, pocztą, faksem na adres Usługodawcy.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wystarczy wysłanie oświadczenia przez Konsumenta przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot płatności jest dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument.

  §6. Reklamacja

 1. W przypadku nienależytego lub niewykonania usług objętych niniejszym regulaminem, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja klienta powinna być przesłana w formie wiadomości elektronicznej na adres email: biuro@oneness.pl, lub korespondencyjnie, na adres biura obsługi klienta Usługodawcy: Oneness Bat-Erdene, ul. Władysława IV 46 Gdynia 81-395
 3. Reklamacja powinna określać:
  1. Wskazanie danych klienta umożliwiających jego identyfikację,
  2. Określenie usługi oraz zarzuty klienta wobec zamówionej usługi,
  3. Ewentualne żądanie klienta powiązane z postępowaniem reklamacyjnym.
 4. Jeżeli przesłana przez Klienta reklamacja nie będzie zawierać elementów określonych w treści powyżej, Klient zostanie wezwany do uzupełnienia jej braków. Okres uzupełnienia braków reklamacji nie jest wliczany do terminu rozpatrzenia reklamacji przez Usługobiorcę.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Usługobiorcę wynosić będzie 30 dni od daty otrzymania wiadomości od Klienta. W przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta, dotyczącej usług polegających na sprzedaży rzeczy lub wykonaniu dzieła w rozumieniu Kodeksu cywilnego reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 6. Warunkiem wystąpienia z roszczeniem przeciwko Usługodawcy przez Klienta będzie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego. Zdania poprzedzającego nie stosuje się do Klienta, który jest Konsumentem.

  §7. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń – konsument

 1. Klient, będący równocześnie Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
  2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  3. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego,
 2. Szczegołowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może znaleźć pod adresem: http://www.uokik.gov.pl. a także na platformie ec.europa.eu/consumers/odr.