Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies dotyczy korzystania ze strony internetowej www.oneness.pl (dalej łącznie jako: „Strona”)  i skierowana jest do ich użytkowników (dalej jako „Użytkownik”).
Przywiązujemy ogromną wagę do tego, by Użytkownicy Strony mieli pewność, że ich dane osobowe są przetwarzane w zgodny z prawem i rzetelny sposób, dlatego dążymy do jak najlepszego zabezpieczenia informacji o osobach korzystających ze Strony.
Korzystanie ze Strony oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Wszelkie treści publikowane na stronie internetowej www.oneness.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady ani opinii medycznej. Oneness Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte na Stronie oraz jego przydatność dla ustalenia stanu zdrowotnego u konkretnej osoby.
Wpisy na blogu mogą być komentowane. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy publikowanych przez Użytkowników. Komentarze są moderowane i podlegają publikacji po ich zatwierdzeniu przez Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających obraźliwe lub wulgarne treści, jak również treści niezgodne z prawem, obyczajami lub zawierające linki do innych stron.

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Dokument ten określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz zakres i innych technologii wykorzystywanych na Stronie.

§1.
Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest firma Oneness Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Władysława IV 46, 81-395 Gdynia, posiadająca NIP: 5861885132 oraz REGON: 191422508, wpisana Krajowego Rejestru Sądowego, adres poczty elektronicznej: biuro@oneness.pl, dalej jako „Administrator”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

§ 2.
Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i zakres zbierania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem Strony w przypadku:
  • skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora;
  • zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;
  • Zapisania się przez użytkownika na wizytę poprzez formularz na stronie. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;
  • Marketingu i promocji, usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • Wewnętrznych celów administracyjnych, w tym statystyki i raportowanie wewnętrzne (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • Opublikowania komentarza do wpisu na blogu. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • Wykorzystywania plikow cookies na stronie. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO. Polityka plików cookies dostępna jest pod linkiem;
  • Komunikacji zwrotnej poza stroną w formie telefonicznej, listownej lub w drodze korespondencji elektronicznej. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora po pozostawieniu odpowiednich danych przez Użytkownika;
 2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
  • Imię i nazwisko,
  • Nazwa użytkownika (dowolne imię, nazwisko lub pseudonim),
  • Numer IP,
  • Adres strony internetowej
  • Adres e-mail,
  • Numer telefonu,
 1. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych, tak długo, jak istnieje ów interes, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy, tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.
 2. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 4. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3.
Udostępnienie danych osobowych 

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§ 4.
Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  • Dostęp do danych – art. 15 RODO
  • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  • Sprzeciw – art. 21 RODO
  • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 2 należy wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@oneness.pl.
 4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5.
Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.